//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Anıl Hasdemir

Tedarik zinciri yönetiminde bulanık hedef programlama yaklaşımı

Fuzzy goal programming approach to supply chain management

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. İzzettin Temiz

2013

Tedarik zinciri, üyelik fonksiyonu, bulanık hedef programlama, Supply chain, membership function, fuzzy goal programming

 

Küresel pazarlardaki zorlaşan rekabet koşulları, artan müşteri beklentileri ve teknolojideki gelişmeler sonucu tedarik zinciri yönetimi gittikçe önemi artan konulardan biri olmuştur. Tüm bu gelişmeler, işletmeleri tedarik zinciri boyunca maliyetlerini azaltmaya ve müşteri memnuniyetine daha fazla önem vermeye zorlamıştır. Maliyetlerin azaltılması, üretim ve dağıtım işlevlerinin birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili olması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada tedarik zinciri bütünleşik bir yapıda değerlendirilmiş ve çok hedefli üretim-dağıtım modeli geliştirilmiştir. Tedarik zinciri, gerek bütünleşik yapısı gerekse içinde barındırdığı insan faktörü nedeniyle tesadüfî olaylar, verilen kararlardaki öznel istek düzeyleri, veri eksikliği, mevcut verilerin kesin olmamasından dolayı belirsizlik içermektedir. Belirsizlik, bulanık küme teorisi kullanılarak geliştirilen modele dâhil edilmiştir. Doğrusal üçgensel üyelik fonksiyonları ve doğrusal olmayan hiperbolik üyelik fonksiyonları kullanılarak çözümler elde edilmiştir. Her iki üyelik fonksiyonu ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında doğrusal olmayan hiperbolik üyelik fonksiyonu için daha yüksek üyelik derecesine sahip sonuçlar elde edilmiştir. Gerçek hayat problemlerinin doğrusal olmaması nedeniyle elde edilen sonuçların gerçeği daha iyi yansıttığı görülmüştür.

 

As a result of difficult competitive conditions in global markets, increasing customer expectations and advances in technology, supply chain management has been one of ever increasing importance issues. All of these developments forced to businesses to reduce costs throughout the supply chain and to give more importance to customer satisfaction. When the costs are decreasing, production and distribution functions need to be brought to each other closely related. In this study, supply chain evaluated as integrated structure and multiobjective production-distribution model was developed for problem. Due to both the integrated structure and the human factor inhold of supply chain include uncertainty by reason of random events, the subjective decisions of the levels of desire, lack of data, undefinitive of the current data. Uncertainty was included in the model has been developed using fuzzy set theory. The solutions have obtained by using linear triangular membership functions and non-linear hyperbolic membership functions. When the results with the two membership functions compared, we obtained higher degree of membership for the non-linear hyperbolic membership function. It was observed that the results obtained were more reflective due to the nonlinearity of real-life problems.