Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Özlem SUR

ÖRGÜTSEL SİNİZM: ESKİŞEHİR İLİ BÜRO ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ORGANIZATIONAL CYNISM: ESKİŞEHİR CİTY A CASE STUDY ON BUREAU WORKERS

Türkçe

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BÜRO YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

2010

Örgüt, sinizm, örgütsel sinizm, Organization, cynism, organizational cynicism.

 

Araştırmanın amacı sinizm ve örgütsel sinizm hakkında literatür taranıp, kavramın geliştirilerek tanıtılmasını, anlaşılmasını sağlayarak büro çalışanlarının 'genel(kişisel)ve ‘örgütsel sinizm’ düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında büro çalışanlarının demografik ve mesleki özelliklerinin ‘genel sinizm ve örgütsel sinizm’ kavramları ve düzeyleriyle ilişkisi tespit edilecektir. Araştırma 2009 yılında Eskişehir ilinde kamu ve özel kuruluşlarda görev yapan (N= 400) büro çalışanı ile yürütülmüş ve anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde; frekans tabloları, açıklayıcı istatistikler, iki değişken arasındaki ilişkinin analizi için Pearson Korelâsyon katsayısı, iki grup ortalamasının farkı için student-t testi ve ikiden fazla grubun ortalamasının farkı için F testi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, büro çalışanlarının kişisel sinizmi düzeylerinin yüksek (3,75/5) olduğu, örgüte bakış açılarının ise orta düzeyde sinik eğilimli olduğu görülmüştür. Kişisel sinizm ve örgütsel sinizm arasında da orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Demografik özellikler bakımından, yaş dışındaki değişkenler (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu) ile kişisel sinizm ve örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Mesleki özelliklerden toplam hizmet süresi arttıkça örgütsel sinizm seviyesi düşmektedir. Çalışma statüsü bakımından sözleşmeli şirket elemanları ile büro çalışanlarından görevi sekreterlik olanların kişisel sinizm ve örgütsel sinizm seviyelerinin yüksek olduğu görülmüştür.

 

Aim of this research is to show level of general (personal) cynism and organizational cynism of bureau workers by surveying the literature and elaborating these notion to introduce and make more perceptible. Within the context of this research, relations between demographical and occupational properties of bureau workers and their general and organizational cynism level will be determined. This research is performed in Eskişehir in 2009 by the method of public survey(N=400) which is conducted by people who work at private establishments and public occupations. During the analysis of survey data; frequency table, explanatory statistics, Pearson correlation coefficient in order to analyse relations between two variable, Student-T test for mean difference of two groups, and F test (ANOVA) for mean difference of more than two groups is used. As a result this research, it is seen that personal cynism level of bureau workers are generally high (3.75/5), and viewpoint of bureau workers toward organizations is prone to be cynic with medium level. Also , it is shown that relation between personal and organizational cynism is medium and positive. In terms of demographical properties, it is found that there is no any meaningful discrepancy between variables except for age ( such as sex, marital status, education level) with personal and organizational cynism. As far as professional properties concerned, as service life increases, level of organizational cynism falls. In respect to working status, it is seen that contract personnel of a company or cooperation and bureau workers whose duty is secretaryship have high level of personal and organizational cynisim .