Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ceyhan BALCI

KIZ MESLEK LİSESİ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE OLAN İLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Türkçe

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yard.Doç.Dr.Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ

2009

KIZ MESLEK LİSESİ,GİYİM ÜRETİM.

 

Mesleki eğitim, değişen dünya şartları ile beraber sürekli gelişim içerisindedir. Bu nedenle sürekli gelişen eğitim programlarının yapılandırılmasında, yeni öğretme ortamlarının oluşturulması, dersin etkili öğrenimi için materyallerin ve yöntemlerin seçimi ile öğrencilerin ilgi, tutum ve ihtiyaçlarının belirlenmesi de büyük önem taşır. Öğrenmeye hazır olmada, öğrencinin olgunlaşması, hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları, tutum ve değerleri olumlu etkiye sahiptir. Tutumlar öğrenme esnasında ortaya çıkan duygularla başa çıkma ve kontrol altına alma ile ilgili olup insan davranışlarına yön vermede önemli bir role sahiptir. Bir değer ve inanç sistemine bağlı olarak oluşan tutumların olumlu ya da olumsuz olması öğrenme sürecini doğrudan etkilemekte ve bireylerin gelecekteki yaşantılarına yön vermektedir. Bu araştırma Kız Teknik ve Meslek Lisesi giyim üretim teknolojisi alanı öğrencilerinin bölümlerine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin tutumlarında etkisi olabilecek; ilçelere, sınıf seviyelerine, babanın öğrenim durumuna, annenin öğrenim durumuna, ailenin gelirine göre değişkenler irdelenmiştir. Öğrencilerin alan derslerine yönelik tutumları ankete dayalı genel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören ilçelerinde bulunan 9 adet Kız Teknik ve Meslek Lisesi giyim üretim teknolojisi alanında öğrenim gören 169’u 10.sınıf, 121’i 11.sınıf, 67’si 12.sınıf, toplam 357 öğrenci, oluşturmuştur. Okulların belirlenmesinde yansız atama (random) yöntemine gidilmiştir. Demografik bilgilerin tespit edilmesine yönelik sorular ve tutum ölçeğinden oluşan anket formu 52 sorudan oluşmaktadır. İlk olarak Keçiören ve Altındağ ilçe okullarında 100 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanarak ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmış ve ölçme aracında gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde frekans (f), yüzde (%) değerleri kullanılıp, t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolaştırılarak sonuca gidilmiştir. Araştırma sonucunda; örneklemi oluşturan Kız Teknik ve Meslek lisesi giyim üretim teknolojisi alanı 10. 11. 12. sınıf öğrencilerinin genel olarak bölümlerine olan tutumları orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin “Giysi uygulama ve üretimi” dersine ilişkin tutumlarının ortalamaları “Temel Sanat Eğitimi, Model Geliştirme, Giysi Teknik Çizimi” derslerine ilişkin tutumlarının ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. “Giysi kalıbı hazırlama teknikleri” dersine ilişkin tutumları ortalaması en düşük bulunmuştur. “Giysi uygulama ve üretimi” dersine ilişkin tutumlarda, öğrencilerin babalarının öğrenim durumlarının farklılığından etkilendiği, ‘‘Giysi kalıbı hazırlama teknikleri’’ dersine ilişkin tutumlarının, öğrenim gördükleri sınıflardan etkilendiği, sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin aylık gelirine göre ve bölümlerini seçme nedenlerine göre alan derslerine ilişkin tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, araştırmacı tarafından öneriler sunulmuştur.

 

Occupational education is continuously changing and developing in parallel with the changing conditions of world. Therefore, it is very important to create new education circumstances, to choose the appropriate materials and methods to provide effective learning of courses, and to identify and define the interests, attitudes, and needs of students when restructuring continuously developing education programs. Maturity of student, her level of readiness, her interests and needs, and attitudes and values have a positive effect on the process of making the students ready for learning. The attitudes are in relation with overcoming and controlling the emotions which arise during process of learning and they have an important role in directing human behaviors. It directly affects the process of learning and forms the future life of individuals whether the attitudes arising in connection with a value and belief system are positive or negative. This research aimed to determine the attitudes of Girls Technical and Occupational High School students to their departments. The variables which may affect the students’ attitudes were examined by the districts, their classes, educational background of their fathers, educational background of their mothers, and their household income. The attitudes of students to the courses on their field were examined by applying a general screening model based on survey study. The sampling of research comprised of 357 students, 169 of which were attended in the 10th grade, 121 in the 11th grade, and 67 in the 12th grade in 9 Girls Technical and Occupational High Schools in the central districts of Ankara, i.e. Cankaya, Altindag, Mamak, and Kecioren. The schools were selected by applying the method of neutral appointment (random sampling). The questionnaire, which contained the questions about demographical information and the attitude scales, was comprised of 52 questions in total. The questionnaire was first applied Keçiören and Altındağ district schools to a student group of 100 people to make the reliability and validity analysis of scaling tool and necessary corrections were completed before the survey application. Frequency (f) and percent (%) values were used in the analysis of data and t-test and one-sided variant analysis (Anova) were applied. The results were tabled. At the end of research it was detected that the attitudes of 10th, 11th, and 12th grade students of Girls Technical and Occupational High School, Field of Cloth Production Technology to their departments were moderate in general. The average of the attitudes to the course of “Cloth Application and Production” was found to be higher than the courses of “Fundamental Art Education, Model Development, and Cloth Technical Drawing”. The attitude to the course of "Preparation of Cloth Pattern” was found to be at the lowest level. It was found that the attitudes to the course of “Cloth Application and Production” are affected by the differences in the educational background of father, and that the attitudes to the course of the "Preparation of Cloth Pattern" are affected by the grades. A significant difference was found between the attitudes of the students to the field courses by their household income and reasons to prefer their departments. In line with these results, the researcher submitted several recommendations.