Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Alp Gökhun İNCİ

EKONOMİK KALKINMA VE BÜYÜME BİLİM DALI İÇSEL BÜYÜME MODELİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜMEYLE İLİŞKİSİ

Türkçe

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Muhteşem KAYNAK

2009

1. Beşeri Sermaye 2. Eğitim 3. Ekonomik Büyüme 4. İçsel Büyüme 5. Büyüme Muhasebesi 1. Human Capital 2. Education 3. Economic Growth 4. Endogenous Growth 5. Growth Accounting

 

Teknolojinin dışsal ele alınışı, uzun dönemli sürdürülebilir ekonomik büyümenin altında yatan nedenleri göz ardı etmiştir. 1980’li yılların ortalarından itibaren teknolojinin içselleştirildiği İçsel büyüme teorileriyle birlikte, uzun dönemli sürdürülebilir ekonomik büyümenin politika değişkenleri olan Ar-Ge, beşeri sermaye ve kamu harcamalarının etkisi gözlenmiştir. Tez çalışmasında etkin bir politika değişkeni olarak beşeri sermayenin Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki katkısı ölçülmeye çalışılmıştır. 1980- 2006 alt dönemine ait veriler Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan hareketle büyüme muhasebesi yöntemiyle beşeri sermayenin ekonomik büyüme katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan ekonometrik analiz sonucunda, ekonomik büyümede asli gücün sermaye birikiminin oluşturduğu, beşeri sermayenin katkısının zayıf kaldığı gözlenmiş olup hizmetler sektöründe beşeri sermayenin etkin olduğu sonucuna varılmıştır. Beşeri sermayenin ekonomik büyümede etkin bir politika değişkeni olarak kullanılabilmesi, beşeri sermaye göstergelerimizin gelişmiş ülke standartlarına geliştirilebilmesi ile mümkün olabilecektir.

 

External technological changes has ignored the reasons of long-run sustainable growth. As of the mid 1980s, with the techological changes endogenized through the Endogenous growth theories, political factors of long-run sustainable growth which are R&D, human capital and public expenditirues have taken into consideration. In this master thesis, the role of human capital on Turkey’s economic growth as an effective political factor has been tried to estimate. The datas including sub period 1980-2006, from the viewpoint of Cobb-Douglas production function with the growth accounting survey, the effects of human capital on economic growth has been presented. As a result of conducted econometric analysis, the dominant factor of economic growth is based on physical capital while human capital factor is weakly based on and the effect of human capital is more effective in services sector. In order to use human capital as an effective political factor of economic growth, Turkey’s human capital indicators needs to be improved to the developed countries level.