//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Duygu Turğut

Türkiye’De Kargo Şirketi Olarak Faaliyet Gösteren Firmaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Evaluatıon Of Fırms Operatıng In Cargo Sector In Turkey By Usıng Multı-Crıterıa Decısıon-Makıng Method

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. H. Ediz ATMACA

2016

Lojistik, Kargo, PROMETHEE, SPSS, CRITIC

 

Günümüzde pek çok sektörde teknolojik gelişmeler ve küreselleşme gibi sebeplerden ötürü rekabet koşulları oldukça zorlaşmıştır. Küreselleşme ve ileri teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerden birisi de lojistik sektörüdür. Bu çalışmada, Türkiye’nin lojistik sektörünün bir parçası olan kargo sektörü incelenmiştir. Türkiye’de lojistik alanında faaliyet gösteren büyük kargo şirketlerinin tercih edilme sırasının belirlenebilmesi için; Türkiye genelini kapsayacak şekilde bu firmalardan hizmet almış olan müşterilere anket çalışması uygulanmıştır ve anketin sonuçları SPSS Paket Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket analizi sonucunda elde edilen veriler için en uygun çözüm yönteminin üstünlüğe dayalı yöntemler olduğu belirlenmiştir. Çok kriterli karar verme tekniklerinden PROMETHEE yöntemi uygulanarak kargo şirketleri için tercih edilme sıraları belirlenmiştir. Son olarak değerlendirmeye dâhil edilen her bir kargo şirketine bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur.

 

Nowadays, for reasons such as technological developments and globalization, competition conditions have become very difficult in many sectors. One of the sectors which is mostly affected by the development of advanced technology and globalization is the logistics sector. In this study, the cargo delivery sector, which is a part of the logistics sector of Turkey, is examined. A survey has been applied to costumers who have received services from these companies by covering whole Turkey to determine the order of preference of major delivery companies in logistics sector in Turkey and the results of the survey have been analyzed by using the SPSS sofware. It has been determined that the most appropriate solution method is rule-based methods for the data obtained from analysis of the result of survey. The order of preference to cargo companies has been determined by applying the Promethee Method, which is one of the Multi-Criteria Decision-Making Techniques. Finally, suggestions for each cargo companies included in the evaluation have been determined based on the results obtained from this study.