Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Akbar Zavari Rezaei

Diğer kapsamlı kâr ve zararlar tablosunun niteliği ve kullanımının BİST`te işlem gören şirketler üzerinde değerlendirilmesi

Assessment of nature and use of other comprehensive income statement on the companies which are traded at BIST

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan Kaval

2014

Diğer Kapsamlı Kar Zarar Tablosu, TMS 1, TMS 16, TMS 21, TMS 28, TMS 38, TMS 39, TFRS 9, TFRS 13, Tek Tablo ve İki Tablo Yöntemi, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi, Other comprehensive income statement, TMS 1, TMS 16, TMS 21, TMS 28, TMS 38, TMS 39, TFRS 9, TFRS 13, Single table and double table method, fair value accounting

 

İşletmelerin faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kâr veya zarar unsurlarının kesinleşmemiş kısmı, muhasebe standartları gereği, özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmektedir. TMS 1 Standardına göre özkaynak içerisine yansıtılan kâr veya zarara "diğer kapsamlı kar zarar" denilmektedir. Başlıca diğer kapsamlı kar zarar unsurları; maddi ve maddi olmayan duran varlık yeniden değerleme artışları, kur değişim etkileri, aktüeryal kazanç ve kayıplar, finansal varlık değerleme farkları ve türev ürün değerleme farklarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, BİST'de işlem gören firmaların Diğer Kapsamlı Kar Zarar Tablolarını incelemesi ve muhtemel hata ve yanlışlıkların taspitidir. Araştırmada; ihtiyaç olan verilere ulaşmak için İstanbul borsasına kote olan firmaların tamamının finansal tablo setleri incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak bütün firmaların bağımsız denetim raporları okunmuştur. Daha sonra kapsamlı kâr zarar tabloları incelenmiştir. Sonuçda çeşitli hata ve yanlışlık tespit edildi. Görüldüğü gibi uygulamalarda oldukca sorunlar yaşanmaktadır. Hemen hemen tüm kalemlerde şüpheli veya yanlış rakamlara ulaşmak mümkündür.

 

Unascertained part of income components obtained by enterprises as a result of their activities is recognized within owner's equity in accordance with accountancy standards. income reflected to owner's equity is called as "other comprehensive income" according to TMS 1 Standard. Main other comprehensive income components consist of tangible and intangible fixed assets revaluation increases, effects of changes in foreign exchange rates, actuarial revenue and losses, financial asset valuation differences and byproduct valuation differences. Purpose of this study is to review other comprehensive profit-loss statements of companies traded at BIST and to detect probable error and mistakes. In the study, financial statement sets of all the companies quoted in Istanbul Stock Exchange in order to reach the needed data. In this scope, firstly independent audit reports of all the companies were read. Then comprehensive profit & loss statements were reviewed. Consequently various errors and mistakes were detected.