//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ahmet Aktaş

Karbon salınımını dikkate alan çok aşamalı çok ürünlü üretim-dağıtım sistemi için hedef programlama modeli

A goal programming model for multi stage multi product production-distribution system which considers carbon emission

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. İzzettin Temiz

2014

Tedarik zinciri yönetimi, çok amaçlı optimizasyon, hedef programlama, S upply chain management, multi-objective optimization, goal programming

 

Şirketlerin değişen pazar koşullarında rakipleri karşısında başarılı olabilmesi için tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Tedarik zincirini etkin yöneten şirketler, maliyetlerini azaltmakta ve süreçlerini kontrol altında tutmaktadır. Son yıllarda yapılan birtakım yasal düzenlemeler ile işletmelerin tedarik zinciri faaliyetlerini yalnızca maliyetler açısından değil çevreye verdikleri zararları da dikkate alarak planlamaları zorunlu hale gelmiştir. Bu tez çalışmasında, ekonomik ve çevresel etkiyi dikkate alan üretim-dağıtım problemi ele alınmıştır. Problemde çok ürünlü, malzeme ihtiyaçları için ürün ağacını kullanan ve farklı taşıma seçeneklerini içeren çok aşamalı bir üretim-dağıtım ağı modellenmiştir. Bu üretim-dağıtım ağında planlama kararlarını desteklemek üzere, ağ faaliyetleri sonucunda elde edilen kârı ve farklı taşıma seçeneklerinin kullanımı sonucu ortaya çıkan karbon emisyon değerlerini dikkate alan bir hedef programlama modeli önerilmiştir. Önerilen modelin etkinliği rassal olarak üretilen farklı büyüklükte örnek problemler ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, önerilen modelin çevreye duyarlı üretim-dağıtım planlamasında kâr ve karbon emisyon optimizasyonu için etkin bir araç olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

 

Companies must manage their supply chains effectively under changing conditions in marketplace in order to be successful against their rivals. Companies that manage their supply chains efficiently are reducing their supply chain costs and take their processes under control. As a result of some regulations in recent years, companies are requested to consider the damage to the environment which is caused by their supply chain activities, while they are planning their supply chain activities. In this thesis, a productiondistribution problem which concerns economic and environmental effects is considered. A multi-product, multi-stage production-distribution network with different transportation alternatives is modeled in the problem. A goal programming model is proposed to support planning decisions of this production-distribution network by considering the profit of network activities and the carbon emission value caused by the usage of different transportation alternatives. To evaluate the effectiveness of the proposed model, a set of randomly generated test problems at different dimensions are used. The results obtained show that the proposed model can be used as an effective tool for optimization of profit and carbon emission in environmentally friendly production-distribution planning.